Крайният срок за
регистрация в играта
изтече!

Победителите са:

1. Дани Йорданова

2. Гергана Мартинова

3. Надежда Николова

4. Симона Стоева

5. Адрияна Адриянова

6. Ирена Милкова

7. Татяна Василева

8. Цветомира Христова

9. Полина Георгиева

10. Йоана Емилова

11. Lora Vasileva

12. Росица Славова

13. Станимира Димова

14. Елиза Хаджиева

15. Тина Минчева

16. Ваня Живкова

17. Райна Николова

18. Натали Белчинска

19. Елена Хубенова

20. Даниела Василева

Благодарим на всички
за участието!

Тенденциите това лято обхващат разнообразие от вкусове – от ярки цветове като ултравиолетово, ментово, коралово, кобалтово синьо, слънчево жълто и оранжево до нежни пастелни и телесни нюанси.
Декорациите залагат на минималистични и изчистени геометрични форми – линии, триъгълници, звезди, семпли камъчета и перли.
Избери цвят
Избери декорация
Избери цвят:
Избери декорация:
готово
готово
регистрация
Вие се регистрирахте успешно!
Имената на печелившите ще обявим на 30.07.2018 г.
в страницата на играта.
20 от вас ще получат специален подарък от Golden Rose -
комплект от 9 лака от серията Color Expert!
правила

Официални правила за провеждането на онлайн игра “Създай своя стилен летен маникюр с лаковете на Golden Rose!”

1. Организатор и изпълнител на играта

1.1. Онлайн играта “Създай стилен летен маникюр с лаковете от Golden Rose!” на Golden Rose е организирана от „Ай Ви Би Козметикс” ЕOOД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1415, ул. „Околовръстен път” №42, ет.4, с ЕИК: 131173325, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

1.2. Изпълнител на онлайн играта “Създай своя  стилен летен маникюр с лаковете на Golden Rose!”  е „Дижитал Пойнт” OOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фр. Нансен” №1, с ЕИК: 203766522.

2. Официални правила на Играта

2.1. Онлайн играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Golden Rose.

2. 2. Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на www.goldenrose.bg/summer_nails, където са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане („Официални правила“).

2.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в онлайн играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на интернет адреса на играта www.goldenrose.bg/summer_nails

2.4. Правилата, както поправките или измененията, влизат в сила след публикуването им на www.goldenrose.bg/summer_nails

3. Право на участие

3.1. В тази онлайн игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и което е  спазило условията за участие.

3.2. В настоящата игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Ай Ви Би Козметикс” ЕООД и в „Дижитал Пойнт” ООД , както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4. Период на провеждане на Играта

Онлайн играта “Създай своя стилен летен маникюр с лаковете на Golden Rose!” е с период на провеждане от 00:00 часа на 03.07.2018 г. до 24:00 часа на 29.07.2018 г.

5. Механизъм на провеждане на онлайн играта

5.1. През периода на провеждане на онлайн играта желаещите да участват в нея трябва да посетят специално създадената за играта страница www.goldenrose.bg/summer_nails.

5.2. Участниците трябва да изберат между прекрасните нови цветове на Color Expert и да допълнят предложението си за маникюр с декорация.

5.3. След като създадат своето предложение за маникюр, участниците трябва да се регистрират за томболата за награди, като въведат име, фамилия, телефон за контакт и имейл адрес.

5.4. Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същи имейл адрес.

5.5. С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма, декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.

6. Награди

6.1. Наградите, които могат да спечелят участниците в играта, са комплект от 9 лака от серията Color Expert!

6.2. Разпределение на наградите

6.2.1. След изтичане на периода на провеждане на играта, чрез жребий, на случаен принцип посредством уеб базиран софтуер, от всички участвали ще бъдат изтеглени 20 участници, които ще спечелят награда.

6.2.2. Победителите ще бъдат изтеглени на 30.07.2018 г. и имената им ще бъдат обявени в секция Печеливши на микро страницата на играта: www.goldenrose.bg/summer_nails.

6.3. Получаване на наградите:

6.3.1. Печелившите участници ще получат наградите си чрез куриер, след като представител на Организатора се е свързал с тях и е получил необходимите данни за доставка ( три имена, телефон и точен адрес).

6.3.2. Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник в рамките до 10 дни от обявяването, ще бъде изтеглен друг победител.

6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.5. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност

7.  Общи положения

Играта е безплатна и не е обвързана с покупка на стоки или услуги, предоставяни от организатора
С участието си в играта участниците се съгласяват, в случай че спечелят наградата от играта, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 
Лица под 14 години, ако бъдат изтеглени, могат да получат наградата само в присъствието на техен законен представител.
С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.
В случай че Организаторът на играта открие или установи нередовен участник, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в играта.
В случай че организаторът на играта открие или установи участник, попълнил грешни данни при регистрация в играта, то участието му в играта ще отпадне.
Един участник може да спечели само една награда. В случай, че организаторът на играта открие или установи опити за манипулация или фалшифициране на личните данни на участниците с цел злоупотреба, то той има право да анулира получената награда на участника или по своя преценка да не го допусне до участие в играта.

8.  Прекратяване на Онлайн играта

8.1. Онлайн играта може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Играта, както и  при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

9. ЗАЩИТА, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. „АЙ ВИ БИ КОЗМЕТИКС” ЕOOД Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, СПРЯМО ДЕФИНИЦИЯТА В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА.

9.2. „ДИЖИТАЛ ПОЙНТ” OOД  Е ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СПРЯМО ДЕФИНИЦИЯТА В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА.

9.3. ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА СА ЗАЩИТЕНИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

9.3.1. ДАННИТЕ ОТ РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА СЕ ПРЕДАВАТ ПО КРИПТИРАНА SSL ВРЪЗКА

9.3.2. С АКТИВИРАНЕ НА БУТОНА/ЧЕКБОКСА „СЪГЛАСЕН СЪМ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОНЛАЙН ИГРАТА “СЪЗДАЙ СВОЯ СТИЛЕН ЛЕТЕН МАНИКЮР С ЛАКОВЕТЕ НА GOLDEN ROSE“ УЧАСТНИЦИТЕ ДОБРОВОЛНО ДАВАТ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ОРГАНИЗАТОРА СВОИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТАЗИ ИГРА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6, Т. 1А ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27.04.2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И СЪГЛАСНО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗЗЛД.

9.4. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

9.4.1. ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ТЕГЛЯТ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП ПО УНИКАЛЕН НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯТА

9.5. СЪХРАНЕНИЕТО НА ДАННИ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

9.5.1. ДАННИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА СПЕЧЕЛИЛИ СЕ ИЗТРИВАТ 60 ДЕНА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

9.5.2. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ПОИСКА ДАННИТЕ МУ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ ИЛИ ЗАЛИЧЕНИ, КАТО ИЗПРАТИ ИСКАНЕ ЗА ТОВА НА СЛЕДНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС: OFFICE@DIGITALPOINT.BG

9.5.3. ДАННИТЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ СЕ ИЗТРИВАТ, СЛЕД КАТО ПЕЧЕЛИВШИТЕ ПОДПИШАТ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПОЛУЧЕНА НАГРАДА

9.5.4. ДАННИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ПАЗЯТ ДО 5 ГОДИНИ, СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ВЪРХУ СПЕЧЕЛЕНИТЕ НАГРАДИ

9.6. С ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЪС ЗАЯВЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА) СЕ СЧИТА, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ Е ИЗРАЗИЛ СЪГЛАСИЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ДАННИ ДА БЪДАТ СЪХРАНЯВАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ.

9.7. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОПРАВКА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАТО СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРА, ЧРЕЗ ИМЕЙЛА НА ПРОМОЦИЯТА – OFFICE@DIGITALPOINT.BG

9.8. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛАГАТ ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

9.9. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ, СТАНАЛА ИМ ИЗВЕСТНА ПО ПОВОД НА ИГРАТА, ПРЕДМЕТ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

9.10. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА НЕ СЛЕДЯТ, РЕДАКТИРАТ ИЛИ РАЗКРИВАТ НИКАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА ИЛИ ЗА УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА И ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА - ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО:

  • Е ПОЛУЧИЛ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА УЧАСТНИКА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ В ПО-КЪСЕН МОМЕНТ
  • ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗИСКАНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ
  • ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
  • ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗКРИВАНА И ПРЕДОСТАВЯНА НА ТРЕТИ ЛИЦА ЕДИНСТВЕНО ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ ИЛИ ДРУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЦЕЛИ.

9.11. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА УЧАСТНИКА ВЪЗМОЖНОСТ ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА СВОЯ КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА НАРОЧНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ДА ЗАБРАНИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОБРАБОТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА ИЛИ ЗА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ.
ВСЕКИ УЧАСТНИК В ИГРАТА, ИМА ПРАВО, СЪГЛАСНО ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27.04.2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И ЗЗЛД ДА ПОИСКА:

  1. ДА ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА НЕГОВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ;
  2. ДА ПОЛУЧИ ДОСТЪП ДО ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ЗА НЕГО ЛИЧНИ ДАННИ;
  3. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОИСКА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ДА: ЗАЛИЧИ, КОРИГИРА ИЛИ БЛОКИРА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ОБРАБОТВАНЕТО НА КОИТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, КАКТО И ДА УВЕДОМИ ТРЕТИТЕ ЛИЦА, НА КОИТО СА БИЛИ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ЗА ВСЯКО ЗАЛИЧАВАНЕ, КОРИГИРАНЕ ИЛИ БЛОКИРАНЕ, КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО ИЛИ Е СВЪРЗАНО С ПРЕКОМЕРНИ УСИЛИЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРА. В СЛУЧАЙ НА ЗАЛИЧАВАНЕ ИЛИ БЛОКИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИКА, ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НЯМА ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО;
  4. ДА ВЪЗРАЗИ ПРЕД ОРГАНИЗАТОРА СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА НЕГОВИ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ ЗА ТОВА. КОГАТО ВЪЗРАЖЕНИЕТО Е ОСНОВАТЕЛНО, ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИКА СЕ ЗАЛИЧАВАТ;
  5. ДА УПРАЖНИ И ДРУГИ НЕГОВИ ПРАВА СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27.04.2016 Г. ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И ЗЗЛД.